Nekronomikon

Xtreme #2 (31-APR-1996)

1. NEKRONOMIKON PODľA LOVECRAFTA

Táto časť je venovaná krátkemu zhrnutiu nosných myšlienok hororového spisovateľa H.P. Lovecrafta, ktoré sa týkajú Nekronomikonu a jemu príbuzných mýtov. Nekronomikon je asi najznámejšia kniha, ktorá sa zaoberá mágiou (či už skutočnou alebo vymyslenou). Nikde netvrdím, že informácie uvádzané v tejto časti sú historickou skutočnosťou. Skôr jednoducho zhrniem, čo povedal Lovecraft vo svojich knihách a čo tvrdia ďalšie práce zaoberajúce sa Nekronomikonom. Po prečítaní všetkých častí tohto článku si dúfam budete môcť utvoriť vlastný názor, či to sú alebo nie sú historické fakty. Najlepšie je začať citátom z Lovecraftovej knihy História a chronológia Nekronomikonu (The History and Chronology of the Necronomicon). "Pôvodný názov Al Azif bol výraz použivaný Arabmi pre nočný zvuk (vytváraný hmyzom), ktorý považovali za vytie démonov."

"Al Azif napísal Abdul Alhazred, pomätený básnik z jemenského mesta Sana'a, ktorý žil asi v 8. storočí nášho letopočtu zlatých to časoch Ománskeho kalifátu. Navštívil zbytky Babylónu, podzemia Memfisu a strávil desať rokov osamotený vo Veľkej Južnej Arabskej púšti (Roba el Khaliye) nazývanej pôvodne aj 'Prázdny Vesmír', dnes známej ako 'Dhana' alebo Karmínová púšť, ktorú stále ochraňujú pred civilizáciou prízraky, duchovia a poslovia smrti. Veľa z tých, ktorí prenikli do púšte hovorili o neznámych a neuveriteľných zázrakoch. Posledných desať rokov býval Alzahred v Damašku, kde napísal Nekronomikon (Al Azif)... Z jeho pozostalosti ostalo veľa vecí zachovaných. Tvrdil, že spatril mýtický Irem alebo mesto Pillarov a našiel pod ruinami v určitej nememenovanej púšti šokujúce kroniky a tajomstvá rasy staršej ako ĺudstvo."

Neskôr bol Al Azif preložený do gréčtiny pod gréckym názvom Nekronomikon (Necronomicon). Tento názov je prekladaný ako 'Kniha (obraz) učenia smrti'; necro bol grécky výraz pre 'smrť' a Nomos znamená 'učenia', 'praktiky' alebo 'pravidlá' (tak ako v astronómii). Colin Wilson opakovane chybne tvrdí, že názov Nekronomikon sa prekladá ako Kniha mŕtvych povestí. V prípade mŕtvych povestí by išlo o latinsko-grécky hybrid (okrem toho sám H.P. Lovecraft považuje za smerodajný prvý preklad). Jednako neskoršie (pravdepobne v 13. storočí) bol preložený do latinčiny, ale pôvodný grécky názov ostal zachovaný. Vlastníkom latinské prepisu sa stal v 16. storočí Dr. John Dee, ktorý po sebe zanechal len anglický preklad Nekronomikonu.

Nekronomikon obsahuje temné tajomstvá o skutočnej podstate Zeme a vesmíru. Podľa Nekronomikonu bola Zem kedysi obývaná Starou rasou, mocných bytostí pochádzajúcich z iných svetov, či rozmerov. V Dunwichskom horore (The Dunwich Horror) citoval Lovecraft z Nekronomikonu túto pasáž:

"Nor is it to be thought, that man is either the oldest or the last of Earth's masters, or that the common bulk of life and substance walks alone. The Old Ones were, the Old Ones are, the Old Ones shall be not in the spaces we know but between them, They walk serene and primal undimensioned and to us unseen. Yog-Sothoth is the gate. Yog-Sothoth is the key and guardian of the gate. Past, present, future all are one in Yog-Sothoth. He Knows where the Old Ones broke Through of old, and Where They shall break through again. He knows where They have trod earth's fields, and where They still tread them, and why no man can behold Them as They tread. By their smell can men sometimes know them near, but of their semblance can no man know, saving only in the featurs of those They have begotten on mankind; and of those are there many sorts, differing in likeness from mans truest eidolon to that shape without sight or substance which is Them. They walk spoken and the Rights howled through at their seasons... Yog-Sothoth is the key to the gate whereby the spheres meet. Man rule now where They rule once; They shall soon rule where man rule now. After summer is winter, after winter summer. They wait patient and potent, for here they shall reign again."

Nekronomikon SILNE naznačuje, že je tu kult alebo skupina kultov, ktoré uctievajú Starú rasu a usilujú sa jej pomôcť získať kontrolu nad touto planétou.

Niektoré odnože kultu uctievajú dračieho 'boha' Cthulhu s tvárou, ktorá je podobná chápadlu. Cthulhu je snívajúca (nevyužitá) smrť v priepasti (Tichý Oceán). Nemožno s určitosťou vyhlásiť či Cthulu patrí ku Prastarým. Niekedy sa spomína Cthulhu ako bratranec Prastarých, inokedy je to božstvo najvyššieho kazateľa Prastarých. Obe smery obsahovali myšlienku, že Cthulhu nepochádza z Prastarých. Vyznávači sa usilujú pestovať kult Cthulhu do času, kým Prastarí prevezmú kontrolu nad svetom. Keď Cthulhu prevezme vládu, stanú sa jeho uctievači divokými a nezávislými od dobra a diabla. Ak vstane Cthulhu z oceánu v nesprávnom čase, nastanú strašlivé muky a šialenstvá. Stredisko kultu Cthulhu ?"leží uprostred neprebádaných arabských púští v stratenom a nedotknutom Ireme, meste Pillarov." Kult dáva zvláštny dôraz na sny, ktoré môžu obsahovať niečo z predstáv 'božstva'.

V Nekronomikone je veľa zmienok o mnohých zaujimavých bohoch. Jedna skupina týchto božstiev; Druhí sa zdajú byť skutočnými bohmi (na rozdiel od Prastarých a Cthulhu, ktorý vyzerajú skôr ako mocné osobnosti).

Najdôležitejšími z Druhých sú Yog-Sothoth a Azathoth. Yog-Sothoth je nedeliteľnou súčasťou všetkého ČASU a vesmíru. V poviedke Cez Brány Strieborného klúča (In Through the Gates of the Silver Key) Lovecraft a spoluator E. Hoffman Price opísali Yot-Sotgotha takto: "an All in One and One in all of limitless being and self-the last, utter sweep which has no confines and which outreaches fancy and mathematics alike." Minulosť, prítomnosť a budúcnosť je súčasťou všetkého v Yog-Sothothovi. Ešte dôležitejším bohom je snáď Azathoth. Za dôkaz,že Azatoth je prinajmenšom tak dôležitý ako Yog-Sothoth môžeme považovať slová, ktoré hovoria o Azathotohovi ako o 'Pánovi všetkého', zatiaľ čo Yog-Sothoth je 'všetko v jednom, jeden vo všetkom', Azathoth je 'prvotný nukleárny chaos' v 'centre neko- nečna'. Azathothova moc vzniká z bezcieľneho vlnenia, 'ktoré dáva šancu spojiť krehký kozmos s jeho večným právom'. Neobyčajne pozoruhodné je Azathothove blízke spojenie s poslednými objavmi v kvantovej fyzike. Zaujimavé sú tiež paralely medzi Lovecraftovými predstavami a novou matematikou chaosu. Azathothov prvotný nukleárny chaos vysiela náhodné, vesmír ovládajúce vlny, ktoré sa zdajú byť v priamom rozpore s Yog-Sothothovým všezahrňujúcim nekonečnom. Kým Yog-Sothoth je nekonečne rozľahlý, Azathoth vyzerá byť nekonečne kompaktný (napr. kvantov stred). Lovecraftov životopisec Philip A. Shreffler formuloval v životopise H.P. Lovecrafta (The H.P. Lovecraft Companion) Yog-Sothotha a Azathotha ako 'večné rozpínanie a večné sťahovanie'.

Strašlivý posol Nyarlathotep je srdcom a dušou Druhých. Nyarlathotep je zárukou, že Druhí raz budú poznaní a cez Jeho musia prísť všetci z Azathothu. Ma tisíc podôb a preto sa mu tiež hovorí Plazivý Chaos.

Shub-Niggurath, Čierna Koza z Lesov je druh 'perverzného božstva plodnosti'. Z toho ako často je uvadzané v mýtoch Nekronomikonu možno usúdiť, že ide o veľmi dôležité božstvo. Očividné je spojenie medzi kultom Shub-Niggurathu a množstvom starých antických kozích kultov.

Okrem Cthulhu, Prastarých a Druhých žijú vo svete Nekronomikonu mnohé bytosti. Jednou z nich sú Shoggoti, beztvarý zhluk 'protoplazmatickej peny'. Boli stvorení Prastarými ako ich otroci. Pri svojej práci na seba môžu vziať ľubovoľnú podobu. Bezohľadní služobníci svojich pánov sa časom stavajú oveľa viac inteligntnejšími ako si to dokážu pripustiť.

Ďalšou známou rasou sú Pôvodní, podobajúci sa na kríženca ryby, žaby a človeka. Uctievajú boha menom Dagon, ktorý je božstvom nie nepodobný obrovským Pôvodným. Dagon a Pôvodní sú pravdepodobne nejakým spôsobom prepojený s Cthulhu.

Menej významnou rasou je ghoul. Ghoulovia sú netvory živiace sa mŕtvolami, ktoré majú ľudské črty samozrejme až na znetvorené lícne rysy. Za istých okolností sa môže ghoul premeniť na človeka.

Hore uvedené informácie nie sú vyčerpavajúce, ale ku koncu môjho krátkeho prehľadu hlavných myšlienok z Nekronomikonu si už snáď môžete utvoriť dobrú predstavu o základných líniach Lovecraftových mýtov.

2. NEKRONOMIKON A STARÁ ARABSKÁ MÁGIA.

Názov Cthulhu poskytuje pozruhodnú a fascinujúcu paralelu s arabskými magickými vedomosťami, pretože jeho fonetická podoba je veľmi blízka k arabskému slovu Khadhulu (vyslov: al qhadhulu). Khadhulu sa prekladá ako 'pustovník' alebo 'opustenec'. Ak Muqarribúni a mohamedánski mystici píšu o 'pustovníkovi', mienia tým ovládanie znalosti Tajridu 'vonkajšieho odlúčenia' a Tafridu 'vnútornej osamelosti'. Tajrid a Tafrid sú druhy mentálnej jógy, používanej v arabskom systéme mágie, ktoré napomáhajú magickej voľnosti pred (zatrateným) kultúrnym svetom naprogramovanej spoločnosti. Hoci mi bolo bežne známe použitie 'pustovníka' v arabských mystických a magických písomnostiach, len pred nedávnom som objavil Khadhulu v Quarane od Williama Hamblina. V kapitole 25, verš 29 sa doslova píše: "Mankind, Shaitan je Khadhulu".

Tento verš sa dá vysvetliť dvojako. Buď bude Shaitan opustený muž alebo ďalšie známe interpretácie hovoria, že Shaitan je príčinou opustenia 'nemennej cesty Islamu' a "dobrým" spôsobom k jej zavrhnutiu. Pravoverní Moslimovia považujú zrieknutie sa islamskej kultúry za hriešne a nesprávne. Predsa len Muqarribúni a mohamedánski mystici hovorili o pocite opustenia kultúry ako o životne dôležitej ceste k duchovnemu rastu. Poznanie Shaitana v islamskej tradícii je veĺmi významné.

Kedysi Mohamed napísal o Shaitanovi, ktorého nazval Starým hadom (the Old Serpent alebo aj the Old Dragon) a Vládcom Pekla (the Lord of the Abyss). Starý had alebo Starý drak je podľa znalcov arabiky E.A. Budgea a S.N. Kramera Levithian. Levithian je Lotan a ten hĺadá Tietan, ktorý je spoľahlivo označovaný blízkovýchodnou mytológiou za neskoršiu formu Tiamata. Podľa znalcov je pekelný drak Shaitan, práve Drakom z Pekla, ktorý sa volal Tiamat. Učenci špecializujúci sa na blízkovýchodné mýty potvrdili tieto názory. A čo je na tom zaujimavé? Jeho význam potvrdzuje skutočnosť, že Lovecraft opisuje Cthulhu ako spiaceho draka na dne priepasti (oceánu). Levithian/Tiamat taktiež spí alebo čaká na svoju príležitosť. Porovnanie Shaitana s Khadhulu v Qurane je pri porovnaní s Lovecraftovým dielom viac než pozoruhodné. Spojenie "pustovníka" z drakom je umocnené aj úryvkom z arabskej magickej Knihy anihilácie (The Book of Annihilation). Úryvok znie: "Drak je pustovník zanechávajúci všetko posvätné. Drak putuje sem a tam bez konca".

Hoci úryvok je viditeľne symbolický (predpokladá znalosť Tafridu), znamená s konečnou platnosťou spojenie medzi drakom z blízkovýchodnej mytológie a Khadhulu z arabskej mágie. Starý Drak z Pekla (Tiamat) sa vracia do Mezopotámie, kde jestvovala najstaršia známa civilizácia. Ak Khadlulu je synonymum dračej mytológie ako to dôkazy naznačujú, potom bolo Kudhulu 'uctievané' veľmi dlhú dobu. Viacero podobností medzi Cthulhu a Muqarribunským Kdadhulu potvrdzuje, že Lovecraft pri vytváraní mýtu božstva Cthulhu čerpal z arabskej mytológie.

Poznáme ďalšie informácie vzniknuté u starých Sumerov a s Khadhulu, ktoré môžeme spájať s Drakom z Pekla. Samozrejme tieto údaje sú možno jednoducho náhodné. Naproti tomu to náhoda byť nemusí. Nedá sa jednoznačne povedať čo je skutočnosť a čo už nie. Týka sa to hlavne názvu draka, teda Draka z Pekla. Vládca Pekla je do sumerštiny prekladaný ako 'Kutulu'. Kutu znamená 'Podsvetie' alebo 'Peklo' a Lu je sumerský výraz pre 'Vládcu' alebo 'dôležitú osobu'. Pouvažujme trochu: sumerský Kutulu je celkom podobný k arabskému Khadhulu. Khadhulu je spájaný s drakom známym z arabských diel. Khadhulu je takisto stotožňovaný so Starým drakom (Shaitanom) v Quarane. Jedno z pomenovaní tohto draka (Vládca Pekla) je v sumerštine Kutulu. Slovo Kutu (peklo) je spojené v sumerskej mytológii s drakom. A naozaj vládcom pekla (kutu) v náboženstve Sumerov bol Starý drak Mumu/Tiamat. Tak to vyzerá, že zo spojitostí medzi Kutulu a Khadhulu vyplýva, že tieto slová označujú jedno a to isté. Prvykrát som si uvedomil podobnosť medzi Cthulhu a 'Kutulu' po prečítaní knihy L.K. Barnesa. I keď predovšetkým informácia o Kutulu je presná a veľa naznačuje, NEDOKAZUJE vôbec nič, predsa len vcelku PODPORUJE predstavu, že Kutulu/Khadhulu bolo súčasťou magických obradov na Blízkom Východe po veľmi dlhé obdobie. Je len jeden spôsob ako potvrdiť, či sú doterajšie výsledky pravdivé alebo nie, nájsť priamu zmienku v sumerských textoch týkajúcu sa slova Kutulu. Doteraz neviem, či sa tak stalo a preto ostáva ekvivalent Kutulu Khadhulu dodnes bhájiteľný.

Pozorným preštudovaním materiálu o arabskej mágii, môžme dospieť k jedinému záveru. Lovecraft mal prístup k vzácnym materiálom o arabskej mágii a mýtoch. Aj pri ignorovaní zhodných názvov Kutulu a Khadhulu nachádzame ďalšie ohromujúce zistenia pre podporu našich úvah. Lovecraft užíva termínu Irem do určitej miery ako paralelu s Mugarribunom, predtým než boli informácie takéhoto druhu bežne prístupné. Taktiež Džinovia sú presným proťajškom 'Prastarých'. Lovecraftov preklad Alhazredových prác je VEľMI dôsledný u arabských výrazoch 'Bláznivého básnika', aj keď jeho dielo bolo v 30. rokoch nášho storočia pomerne neznáme. Al Azif (vytie džina) očividne súvisí s Alhazredovou knihou Jediný vlastník džina a iné práce inšpirované džinom (The One Who is Possessed by Jinn and Whose Writings Are Inspired by Jinn). Al Azif bola kniha poézie podobne ako drvivá väčšina arabských mystických a prorockých písomností. Asociácia Khadhulu so spiacim Drakom z Pekla je VEľMI blízka k Lovecraftovmu na dne oceánu spiacemu Cthulu. V čase písania tohto textu mi neboli dosiaľ dostupné žiadne správy o Khadhulu v Anglicku 30. rokov. Všetko nasvedčuje tomu, že Lovecraft mal k dispozícii bežne neprístupný zdroj infromácií o arabskej mágii a mytológii, ktorý využíval pri rozvíjaní svojich nápadov ako aj písaní svojich hororov. Samozrejme nechcem tým nič uberať z jeho nepopierateľných tvorčích schopností. Lovecraftove príbehy sú pre nás príťažlivé hlavne z dôvodu ako spojil jednotlivé motívy do celku.

Mimo toho je v priloženom materiáli uvedených niekoľko príkladov, v ktorých si Lovecraft požičal námet z arabskej a blízkovýchodnej mytológie. Lovecraft pravdepodobne využíval arabské a blízkovýchodné mýty pri vytváraní Pôvodných a Dagona. Arabský mýtus sa zmieňuje o záhadných rybích mužoch z Karkarského mora. Títo rybí muži sú pravdepodobne odvodeninou mýtu blízkovýchodného boha Dagona. Dagon je Filištínskym božstvom, ktoré je znázorňované ako obrovský rybí muž. Dagon je neskoršou podobou babylónskeho Oannesa, ktorý bol hlavou skupiny polobožských rybích mužov. Títo rybí muži majú doteraz dôležitú úlohu v niektorých systémoch mágie. Dagon a Pôvodní sú priamym dôkazom o príbuznosti arabsko-blízkovýchodných mýtov v Lovecraftových dielach.

Ďalšou jasnou Lovecraftovou inšpiráciou arabskou mytológiou je Ghoul. Jeho meno je odvodené od arabského Ghula, netvora nie nepodobnému k človeku so znetvorenými lícnymi rysmi. Obýva pusté a opustené miesta, takže mu najvia c vyhovujú rozľahlé a zabudnuté cintoríny. Ghul žijúci na cintorínoch sa živí prevažne ľudskými mŕtvolami. Dodnes má pozretie mŕtvol Ghulom zvláštnu úlohu v magických obradoch súčasných kultov.

Čierna Koza z Lesov, majúca tisíc životov, pochádza zo starovekého Egypta a Mezoptámie. Hoci kozie kulty boli známe tak u Egyťanov ako aj u Sumerov, vplyvnejším bola asi egyptská verzia plodnosti. Takzvaná Koza z Mendesu bola 'čierným' vtelením Asara. Časti z týchto kozích kultov boli použité v arabských magických systémoch. Napríklad kmeň Anízov je bežne označovaný ako Koza Anz (Anz a Anízovia sú príbuzní), pretože ich predkovia uctievali kozí kult plodnosti. Symbolom tohto kultu je horiaca pochodeň medzi kozími rohmi a tento symbol sa stal dôležitým pre západné magické obrady.

3. NEKRONOMIKON A SÚČASNÁ MÁGIA

ALEISTER CROWLEY

Tvorba Aleistera Crowleya má veľa styčných bodov s Nekronomikonom. Niektoré z nich sú uvádzané nižšie.

Yot-Sothoth v sebe zahrňuje čas a vesmír (viď. 1. časť). Crowleyov Nuit je 'nekonečný vesmír'. Azathoth je nekonečne kompaktný 'prvotný nukleárny chaos v centre nekonečna'. Crow- leyov Hadit je zase 'nekonečne malý a atómový' bod. Tu máme vlastne možnosť vidieť, že najdôležitejšie božstvá Nekronomiko- nu sú zhodné z Crowleyovými hlavnými bohmi. Crowley napísal Knihu pravidiel (the Book of Law), ?ktorá predpovedá návrat sta- rovekých božstiev prostredníctvom posla bohov Aiwaza. Podľa Nekronomikonu zvestuje návrat Prastarých strašlivý posol Nyarlathotep. Crowley hovorí o vzostupoch a pádoch božstiev počas cyklu, ktorý nazýva Rovnodenosť bohov. Podobný princíp je zakotvený aj v Nekronomikone. V Crowleyovej mágii je dôležitý drak (dračí smer) a nekromonikovský Cthulhu je boh podobný dra- kovi. V Crowleyových knihách je omnoho viac príbuznych myšlie- nok s Nekronomikonom, ale tu uvádzané príklady Vám dávajú aspoň nahliadnuť, do akej miery je mágia A. Crowleya ovplyvnená arabskou mystikou.

ANTON SZANDOR LAVEY

Anton LaVey je hlavným predstaviteľom Satanskej cirkvi. V Satanskej biblii (The Satanic Bible) pokladá Shewský kameň doktora Johna Deea za Žiarivý trapezohedron z Nekronomikonu. V tejto biblii taktiež spomína spojitosť medzi svojim Kozím bohom a Čiernou Kozou z Lesov, ktorá má tisíc tvárí. V Satanských rituáloch, dodatku Satanskej biblie uvádza LaVey dva úplne zhodné rituály v porovnaní s mýtmi Nekronomikonu. Jedná sa o "Volanie Cthulhu" a "Ceremóniu deviatich anjelov". Tu je ukážka z Ceremónie deviatich anjelov.

Celebrant (Oslava):
Kzs'nath r'n As-Athoth bri'nwe
-Azathoth, jediný stred kozmu,-
sz'g elu'khnar rquorkwe w'ragu
-Tvoje vlnenie nami prechádza, utišuje-
mfancgh' tiim'br vau. Januf a
-nás pred úzkosťou z Tvojej vlády,-
wrugh kod'rf kpra kybini sprn'aka
-Tvoje veselie udržuje naše obavy a-
ty'knu El-aka gryenn'h krans hu-
-tešíme sa na svet hrôzy v-
ehn
-Tvojom mene-

Participants (Účastníci):
Ki'q Az-Athoth r'jyarh wh'fagh
-Česť Azathothovi, bez ktorého-
zhasa phr-tga nyena phragn'glu
-by nebol žiaden smiech tohto sveta-

KENNETH GRANT

Kenneth Grant je hlavou britskej vetvi O.T.O.. Grantov systém mágie sa nazýva jednoducho: Grantov systém. Jeho Cabbala je preňho veľmi unikátna. Grant má dojem, že Prastarí a Druhí sú skutoční. Vvypracoval novú interpretáciu Crowleyho Knihy pravidiel na základe novo-objavených skutočností týkajúcich sa Nekronomikonu. Grant je okrem iného aj známy svojim prístupom k ovládaniu snov a sexuálnej mágii. Jeho podanie Rub al Khali je veľmi blízke k interpretácii Muqarribúncov. Grantove Hecateské pramene (Hecates Fountain) obsahujú veľa príbuzných materiálov s Lovecraftovým Nekronomikonom.

Grant sa priatelil s brilantným umelcom a ešte lepším okultistom Austinom Spareom. Raz mu dal prečítať jednu z Lovecraftových knižiek. Po prečítaní bol Spare veľmi rozrušený. Cítil, že Lovecraftom opisované temné sily sú skutočné. Spare vytvoril niekoľko vynikajúcich diel založených na Lovecraftovej predlohe. Spare je presvedčený, že H.P. Lovecraft toho napísal oveľa viac ako vedel.

ENOČIÁNSKA MÁGIA

John Dee objavil enočiánsku mágiu (The Enochian magick) v šestnástom storočí. Celá jej teória je zjavne založená na doteraz nepoznanom jazyku. Podľa väčšiny mágov predchádzal enočiánsky jazyk všetkým súčasným. Gerald J. Schueler(súčasný najvyznamnejší odborník na enočiánskú mágiu) sa domnieva, že enočiánská mágia je výkonný systém mágie, ktorý využíval Aleister Crowley, Golden Dawn ?a iní ku spojeniu s neznámymi inteligenciami pochádzajúcimi z iných rozmerov. Ako je známe John Dee mal dispozícii len anglický preklad Nekronomikonu. Z toho vyplýva, že ako prvý nadviazal kontakt s enočiánskymi božstvami za použitia prispôsobenej mágie z Nekronomikonu. Enočiánsky systém má veľa paralel s dielom H.P. Lovecrafta. Schueler tvrdí, že enočiánskej tradícia predpokladajúca existenciu boha alebo sily je prejavom nekonečného vesmíru, ktorý sa podobá na Crowleyovho Nuita i Lovecraftovho Yog-Sototha a božské zjavenie prvopočiatku v strede nekonečna (ekvivalent k Haditovi alebo Azathothovi) zohráva taktiež významnú úlohu v enočiánskej mágii. Enočiánske kľúče hovoria o pustatine blízko eónskeho vetviaceho sa cyklu, v ktorom sa starovekí bohovia navrátia späť na trón a svet bude navždy zmenený. Tieto kľúče taktiež spomínajú uväznenie draka (Cthulhu?). Kľúče sú dôkazom toho, že mimozemský jazyk patril rase, ktorá vládla na Zemi pred nami a enočiánska tradícia je veľmi podobná Lovecraftovskému poňatiu vzniku všetkého okolo nás.

4. VYBRANÁ LITERATÚRA

Ani po 10 rokoch skúmania arabskej mágie a jej spojitosti s Lovecraftovými prácami som nebol schopný preštudovať všetky dostupné zdroje, avšak pre ľudí zaujímajúcich sa o poznanie VŠETKÝCH tvrdení uvádzaných v tomto príspevku prikladám zdroje, s ktorých som čerpal pri svojom štúdiu.

Najprv niekoľko slov o prameňoch, ktoré som NEPOUŽIL. Jedná sa o závery uvádzané v knihách A. Crowleya, ktoré sa týkajú blízkovýchodnej mytológie ako zdroja informácií o arabskej mágii a takisto som nepoužil žiadne Crowleyove preklady egyptských mien do barbarských jazykov (za smerodatné som považoval myšlienky W. Hamblina o Nyarlathotepovi). Ďalej som nepoužil žiadny s "objavov" Colina Wilsona a Simonovho "Nekronomikonu" ako hlavného zdroja badánia. Upravil som JEDNUmyšlienku z tejto knižky, aj to len po DÔKLADNOM OVERENÍ z iných renomovaných materiálov.

LELAH BAKHTIAR, Sufi Expressions of the Mystic Quest
MARY C. BATESON, PreIslamic Odes
E.A. BUDGE, The Gods of the Egyptian
R.F. BURTON, Arabian Night
KENNETH GRANT, Hecates Fountain
WILLIAM HAMBLIN, Further Notes On the Necronomicon
WILLIAM HAMBLIN, Quran
S.N. KRAMER, History Begins at Sumer
S.N. KRAMER, Sumerian Mythology
LANE, Arabian Nights
LANE, The Modern Egyptians
STEVE LOCK, The Muqarribun: Arab Magic and Myth
H.P. LOVECRAFT, The History and Chronology of the Necronomicon
ROBIN PALMER, Dictionary of Mythical Places
IDRIES SHAW, The Sufis
IDRIES SHAW, The Way of the Sufi
PHILIP A. SHREFFLER, The H.P. Lovecraft Companion

Jamal Khaldun
The Dictionary of Islam (heslo Genii)

spracoval: RYAN PARKER
preložil: SPYROS

Poznámka: Ako ste určite zbadali, niektore citáty z Lovecraftových diel nie sú preložené. Tak jest. Lovecraft písal zaujímavým archaickým štýlom (už aj na svoju dobu), ktorý je dosť obtiažne prekladať, pretože má zvláštny rytmus. Pri prekladaní Lovecrafta môžte akceptovať dva postupy. Buď preložíte pôvodný text anglicky a vytratí sa vám z neho celá atmosféra alebo použijete niektorú zo starších variácií slovenského jazyka, aby ste vytvorili ilúziu tiesne a napätia, ale to už nie je celkom ono. Každopádne boli spomínané pasáže vydané v `klasickom` preklade i u nás.